Uraniniitti

Uraniniitti eli pikivälke on pääosin uraanidioksidista koostuva mineraali. Uraniniitti on hyvin radioaktiivista, muttei aiheuta terveysriskiä pienen kivinäytteen katsojille. Uraniniittia runsaasti sisältävä tila kannattaa tuulettaa hyvin, koska uraniniitti tuottaa suoran säteilyn lisäksi radioaktiivista radonkaasua. Radioaktiivisten kivinäytteiden käsittelyyn liittyvistä vaaroista on julkaistu selvitys.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Mi347
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit, Malmikivet
Kaava: UO2
Löytöpaikka: Eno, Rekivaara
Käyttökohde: Uraanin raaka-aineena. Uraania käytetään mm. ydinvoimalaitoksissa polttoaineena.
Näytteen koko:
Lahjoittaja: Atomienergia Oy
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Uraniniitin massamaista muotoa sanotaan myös pikivälkkeeksi